Výstavba plotu Cheops

Základ

Všetky múry potrebujú dobré základy. Bežný je betón typu B10. Pre dosiahnutie odolnosti voči mrazu, je pri vyšších múroch potrebný základ do hĺbky 80 cm až 100 cm. Pri nižších suchých múroch postačuje vo väčšine prípadov základ z hrubého štrku alebo piesku, v opačnom pípade sa použije Betón typu B 10. Základ by mal byť 30 cm až 40 cm hlboký a raz taký široký ako je samotný múr. Ak je múr naklonený, tak musí mať aj vrch základu tomu zodpovedajúci uhol sklonu.

Voľne stajacie múry Cheops

Voľno stojacie múry sa stavajú z jedného alebo z dvoch vedľa seba stojacích múrov.Pri vyšších dvojitých múroch je potrebné obidve polovice spolu prepojiť. Prepojenie je možné buď vyplnením škáry medzi dvoma kameňmi jemným betónom alebo sa zlepia tieto dva kamene aj z boku.

Murovanie

Pri výstavbe múru musí byť dodržaný správny smer ukladania aby sa zachoval harmonický efekt. Pri ukladaní kameňov musia byť používané kamene z viacerých paliet súčasne pre zachovanie farebnej stálosti.

Stavba začína rohmi a prechádza do stredu. Na začiatok a koniec plotu sa používajú 1/3 a 2/3 kamene na striedačku (jeden rad sa začína 1/3 a končí 2/3 a druhý rad naopak). Kvôli stabilite múru je dôležité predchádzať tvorbe krížových škár. Kamene musia byť ukladané tak, aby minimálne 1/3 svojej dĺžky zakryli pod sebou stykovú škáru.

Jednotlivé kamene sa spájajú tenkou vrstvou flexi lepidlom.

Aby sa zabránilo prenikaniu vody do muriva cez škáry, je potrebné spojiť krycie dosky aj medzi sebou navzájom lepidlom. Krycia doska by mala mať mierny spád (ca 1cm) aby mohla dažďová voda stiecť nadol.

Používajte len maltu s prísadou „trasu“  aby škáry nevykvitli. Malta nesmie byť príliš vlhká, inak sa vytlačí zo škár a znečistí kamene. Takto spôsobené znečistenie sa len veľmi ťažko odstraňuje.

Polohu kameňov treba priebežne kontrolovať vodováhou. Tento postup platí aj pri výstavbe oporných múrov.

Stĺpiky

Stĺpik široký 25 cm pozostáva z 1/3 a 2/3 na striedačku

Stĺpik široký 30 cm pozostáva z 2/3 a 1/2 na striedačku

Stĺpik široký 50 cm pozostáva z 1/1, 2/3 a 1/3 na striedačku

Stĺpiky na, ktoré sa zavesí brána či vchodové dvere musia byť spevnené železom a zaliaté betónom.

Striešky na stĺpiky

Strieška na stĺpik 25 cm pozostáva z dvoch 15 cm striešok. Z obidvoch bočných strán pretŕča 2,5 cm a z prednej a zadnej strany pretŕčajú 3 cm.

Strieška na stĺpik 30 cm pozostáva z dvoch 17,5 cm striešok.

Strieška na stĺpik 50 cm pozostáva z troch častí: vľavo 15 cm, v strede 25 cm a vpravo 15 cm strieška.

Oporné múry

Odvodnenie

Pre svahové odvodnenie pri oporných múroch je potrebné vložiť drenážnu rúru vo výške vrchného okraja základu. Medzi murivo a zásypový piesok vložíme ochrannú , nepriepustnú fóliu. Ochranná fólia za múrom zabraňuje prenikaniu vody zo spádu do múru, čím sa predchádza zafarbeniam na jeho povrchu. Dodržujte správny postup, pri výstavbe.

cheops

Oporné múy sa zasypujú štrkom.

Pri oporných múroch s náročnou statikou je potrebná najprv stavba betónovej steny z debniacich tvárnic. Následne sa pokračuje s Cheops-obladom.

Kamene s hrúbkou 25 cm (obojstranne štiepané), resp. 30 cm (jednostranne štiepané) sú vhodné pre suché murovanie, alebo pre murovanie, kde sa jednotlivé dielce spoja s lepidlom. Zvislý 25cm hrubý oporný múr sa môže stavať do výšky 75 cm( 6 kameňov). Oporný múr môže byť postavený aj vyššie ak je proti spádu naklonený. Pri 10% sklone 137 cm(11 kameňov) a pri 20% sklone 175 cm (14 kameňov).

Porovnatelné je aj pri 30 cm hrúbke. Zvislý múr sa môže stavať do výšky 87,5 cm (7 kameňov). Pri 10% sklone do výšky 150cm (12 kameňov). Pri 20% sklone 212,5 cm (17 kameňov).


Vplyv prostredia na tvárnice 

Vznik výkvetov

V niektorých prípadoch sa stáva, že pri technologickom procese spracovania betónovej zmesi dochádza pri vyparovaní vody k vyzrážaniu vápnika na povrch betónu. Tieto tzv. výkvety sú prirodzenou reakciou materiálu a v žiadnom prípade neovplyvňujú jeho úžitkové vlastnosti.

Vplyvom bežných poveternostných podmienok sa vápnik pomaly odbúrava, prípadne odplavuje, vďaka čomu výkvety po určitom čase zmiznú.
Všetky naše výrobky sú ekologicky nezávadné, a preto neodporúčame výkvety chemicky odstraňovať. Použitie chemických prostriedkov by mohlo mať za následok neželanú zmenu farby povrchu tvárnic.

Rozdiely vo farbe

Farebné betónové tvárnice sú z prírodných materiálov, čo znamená, že už samé o sebe nie sú úplne rovnaké (majú menšie farebné rozdiely, ako aj iné prírodné materiály).
Dôležitým faktom je tiež vplyv samotnej farby cementu pri použití, podmienky tvrdnutia a vek betónu. Dokonca aj pri starostlivej kontrole počas výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. Z uvedených dôvodov neručíme za nepatrné rozdiely v odtieňoch.

Pri výstavbe plotu preto odporúčame použiť tvárnice z viacerých paliet súčasne, čím sa dosiahne ustálenie farebnosti v rámci celkovej plochy.